Mới teuwelbeu-TWLV-1jib-KISS-L200001891-8804775138751 Mở rộng

트웰브 (TWLV) - 1집 [K.I.S.S]

L200001891 / 8804775138751

Mới

In stock

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

K.I.S.S; Keep It Simple Stupid

12:00 Just chill & enjoy

[Credit]

1.K.I.S.S
Lyrics by twlv,The Need
Composed by twlv,The Need
Arranged by twlv,The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory


2.DRIP DRIP!
Lyrics by twlv,The Need
Composed by twlv,The Need
Arranged by twlv,The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory


3.덤벼대(feat.CHANGMO,SUPERBEE)
Lyrics by twlv,CHANGMO,SUPERBEE
Composed by twlv,The Need
Arranged by The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by 박재선 @ Feelghoodstudio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory


4.Te Quiero(feat.BIBI)
Lyrics by twlv,BIBI
Composed by twlv,The Need
Arranged by The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory


5.Grrrr
Lyrics by twlv,The Need
Composed by twlv,The Need,Welcome Ian
Arranged by The Need,Welcome Ian
Synthesizer by The Need
Mixed by 박재선 @ Feelghoodstudio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory


6.I.F.M.Y
Lyrics by twlv
Composed by twlv
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

7.쉽게(feat.MELOH)
Lyrics by twlv,MELOH
Composed by twlv,Ji,MELOH
Arranged by Ji
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

8.Goddamn
Lyrics by twlv,The Need
Composed by twlv,The Need
Arranged by twlv,The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by 박재선 @ Feelghoodstudio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

9.이제(feat.Paul Blanco)
Lyrics by twlv,Paul Blanco
Composed by twlv,The Need
Arranged by The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by 박재선 @ Feelghoodstudio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

10.향수(feat.Owell Mood)
Lyrics by twlv,Owell Mood
Composed by twlv,The Need
Arranged by The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

11.California
Lyrics by twlv
Composed by twlv,The Need,Niko Blank
Arranged by The Need,Niko Blank
Guitar by 오상철
Mixed by 박재선 @ Feelghoodstudio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

12.OUTRO
Lyrics by twlv,The Need
Composed by twlv,The Need
Arranged by twlv,The Need
Synthesizer by The Need
Mixed by twlv / The Need @S2S studio
Mastered by 허건회 @ Wilson Sound Factory

Photo by @kimmoondog
Artwork designed by @hwata_cozycave
M/V by Hiijack

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.K.I.S.S
02.DRIP DRIP!
03.덤벼대 [feat.창모,수퍼비]
04.Te Quiero [feat.BIBI]
05.Grrrr
06.I.F.M.Y
07.쉽게 [feat.MELOH]
08.Goddamn
09.이제 [feat.Paul Blanco]
10.향수 [feat.Owell Mood]
11.California
12.OUTRO

참여 아티스트 정보

  • - BIBI (피쳐링 (FEATURING))
  • - OWELL MOOD (피쳐링 (FEATURING))
  • - PAUL BLANCO (피쳐링 (FEATURING))
  • - 멜로 [MELOH] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 수퍼비 [SUPERBEE] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 창모 [CHANGMO] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 트웰브 [TWLV] (싱어)