Mới biteugenseutain-FEATURING-sinhaecheol-EKLC0055-8809009306944 Mở rộng

비트겐스타인 - FEATURING 신해철

EKLC0055 / 8809009306944

Mới

In stock

125 402 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 125 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 125 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 188 ₫.

음반소개

'97년 넥스트 해체 이후 3년 만에 새 밴드 비트겐스타인으로 돌아온 신해철 <THEATRE WITTGENSTEIN : PART 1 - A MAN'S LIFE>라는 제목의 데뷔 앨범은 한국사회에서의 남자들의 삶을 소재로 한 4부작 형식의 풀 컨셉 앨범으로 다채로운 스타일의 곡들이 마치 한편의 락 뮤지컬을 감상하듯 짜여졌다. 특유의 카리스마와 독창적인 강력한 사운드에 일반 대중들이 쉽게 접근할 수 있는 인간적인 맛이 배어 있다. (EKLC0055)수록곡

수록곡
DISK(MC) 1.
01.THEATRE WITTGENSTEIN PART 1
02.백수의 아침
03.FRIENDS
04.THEATRE WITTGENSTEIN PART 2
05.오버액션 맨
06.CYNICAL LOVE SONG
07.수컷의 몰락 PART 1
08.THEATRE WITTGENSTEIN PART 3
09.소년아 기타를 잡아라
10.THE PRESSURE (압박)
11.수컷의 몰락 PART 2

참여 아티스트 정보

  • - 비트겐슈타인 [WITTGENSTEIN]