GORILLAZ-THE-NOW-NOW-P9029564343A-190295643430 Mở rộng

GORILLAZ - THE NOW NOW

P9029564343A / 190295643430

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

450 345 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 450 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 450 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 675 ₫.

음반소개


“세상에서 가장 창의적인 밴드 기네스 북에 등재된, 고릴라즈” Apple 광고 음악 단골 밴드

Gorillaz 고릴라즈 여섯 번째 정규 앨범 [The Now Now]

블러 출신 ‘데이먼 알반’이 이끄는 가상 밴드
지산록페 내한 이후 국내 팬들의 폭발적 반응을 일으킨 창의적 힙스터들

전설적인 기타리스트 조지 벤슨의 참여로 이목을 집중시킨 곡 Humility
스눕독과 제이미 프린서플이 함께해 발매전부터 화제를 모은 Hollywood
둔탁한 리듬에 익살맞은 신서사이저 사운드가 인상적인 Sorcerez
그리고 블랙홀 같은 이들의 매력을 뮤직비디오로 표현한 곡 Lake Zurich 를 포함하여 총 11곡 수록.

더욱 더 매력이 업그레이드 된 고릴라즈의 여섯 번째 스튜디오 앨범 [The Now Now]

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Humility [Feat. George Benson]00:03:17
02.Tranz00:02:42
03.Hollywood [Feat. Snoop Dogg & Jamie Principle]00:04:53
04.Kansas00:04:08
05.Sorcererz00:03:00
06.Idaho00:03:42
07.Lake Zurich00:04:13
08.Magic City00:03:59
09.Fire Flies00:03:53
10.One Percent00:02:21
11.Souk Eye00:04:34

참여 아티스트 정보

  • - JAMIE PRINCIPLE (피쳐링 (FEATURING))
  • - 고릴라즈 [GORILLAZ]
  • - 스눕 독 [SNOOP DOGG] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 조지 벤슨 [GEORGE BENSON] (피쳐링 (FEATURING))