FLEETWOOD-MAC-THE-DANCE-2LP-0349785682A-603497856824 Mở rộng

FLEETWOOD MAC - THE DANCE [2LP]

0349785682A / 603497856824

Mới

Đặt trước

1 171 404 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1171 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1171 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 757 ₫.

음반소개


이글스, 비지스와 더불어 70년대 후반 음반 시장의 산업화에 결정적으로 기여한 전설적인 컨템퍼퍼리 록밴드 Fleetwood Mac의 97년 작품.

오리지널 멤버 Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie 그리고 Stevie Nicks가 10년만에 재결합하여 발표한 라이브 앨범으로 발매와 동시 빌보드 앨범 챠트 정상 랭크와 500만장의 판매고를 기록하며 이들의 저력을 다시 한번 각인 시켜준 수작.
2곡의 싱글 히트곡 ‘The Chain’, ‘Landslide’를 비롯한 17곡의 매력적인 작품들이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.The Chain00:05:10
02.Dreams00:04:39
03.Everywhere00:03:28
04.Rhiannon00:06:48
05.I'M So Afraid00:07:45
06.Temporary One00:04:00
07.Bleed To Love Her00:03:27
08.Big Love00:03:06
DISK(LP) 2.
01.Landslide00:04:28
02.Say You Love Me00:04:59
03.My Little Demon00:03:33
04.Silver Springs00:05:01
05.You Make Loving Fun00:03:49
06.Sweet Girl00:03:19
07.Go Your Own Way00:05:31
08.Tusk00:05:00
09.Don'T Stop00:04:22

참여 아티스트 정보

  • - 플리트우드 맥 [FLEETWOOD MAC]