FRANK-SINATRA-NICE-N-EASY-180-GRAM-AUDIOPHILE-VINYL-LP-CATLP164-5060397601643 Mở rộng

FRANK SINATRA - NICE N EASY (180 GRAM AUDIOPHILE VINYL) [LP]

CATLP164 / 5060397601643

Mới

In stock

559 137 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 559 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 559 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 839 ₫.

음반소개


* AllMusic 평점 ★★★★★

프랭크 시나트라의 1960년 앨범. 넬슨 리들이 편곡을 담당했다. (타이틀 곡 제외) 대부분 발라드로 채워진 작품으로, 당시 그래미 앨범 차트에서 9주 동안 1위를 기록했다.
타이틀 곡 "Nice 'N Easy"는 페기 리, 마이클 부블레, 나탈리 콜 등 후배 가수가 커버하기도 했다. "Nice 'n' Easy", "That Old Feeling", "Embraceable You" 등 총 12곡을 수록.

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.Nice 'N' Easy (1999 Digital Remaster)00:02:45
02.That Old Feeling (1999 Digital Remaster)00:03:32
03.How Deep Is The Ocean? (1999 Digital Remaster)00:03:15
04.I'Ve Got A Crush On You (1999 Digital Remaster)00:02:15
05.You Go To My Head (1999 Digital Remaster)00:04:28
06.Fools Rush In (1999 Digital Remaster)00:03:22
07.Nevertheless (I'M In Love With You) (1999 Digital Remaster)00:03:18
08.She'S Funny That Way (1999 Digital Remaster)00:03:54
09.Try A Little Tenderness (1999 Digital Remaster)00:03:22
10.Embraceable You (1999 Digital Remaster)00:03:24
11.Mam'Selle (1999 Digital Remaster)00:02:48
12.Dream (1999 Digital Remaster)00:02:57

참여 아티스트 정보

  • - 프랭크 시내트라 [FRANK SINATRA] (싱어)