BEATLES-THE-SINGLES-COLLECTION-7INCH-SINGLE-BOXSET-LIMITED-EDITION-23LP-4726171-602547261717 Mở rộng

BEATLES - THE SINGLES COLLECTION (7INCH SINGLE BOXSET) (LIMITED EDITION) [23LP]

4726171 / 602547261717

Mới

In stock

6 438 927 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 6438 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 6438 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 9 657 ₫.

음반소개


◆ 팝 역사상 가장 위대한 밴드 비틀즈 ◆

◆ 1962년부터 1970년대까지 비틀즈가 발표한 싱글을 수록하고 있는 박스셋!◆

BEATLES / THE SINGLES COLLECTION (7" SINGLE BOXSET) (LIMITED EDITION)

'Love Me Do' , 'PS I Love You'부터 'Let It Be' , 'You Know My Name (Look Up The Number)' 까지 1962년부터 1970년에 발표한 싱글들과 한정반 박스셋트를 위해 7” Vinyl로 제작된 싱글 'Free As A Bird [1995]' , 'Real Love [1996]'등 총 23장의 7" Vinyl이 담겨있는 박스셋!

에비 로드 스튜디오의 션 맥기가 작업한 최신 리마스터 음원으로 수록!
각 앨범커버는 세계 각국에서 발매된 오리지널 자켓을 완벽하게 재현!
비틀즈의 역사학자인 '케빈 하울렛'의 상세한 에세이와 귀중한 사진을 포함하고 있는 40페이지 분량의 소책자 첨부!수록곡

수록곡
DISK(LP) 1. SLEEVE ART: U.S.
01.Love Me Do
02.P. S. I Love You
수록곡
DISK(LP) 2. SLEEVE ART: CHILE
01.I Want To Hold Your Hand
02.This Boy
수록곡
DISK(LP) 3. SLEEVE ART: GREECE
01.She Loves You
02.I'Ll Get You
수록곡
DISK(LP) 4. SLEEVE ART: ITALY
01.Please Please Me
02.Ask Me Why
수록곡
DISK(LP) 5. SLEEVE ART: NORWAY
01.From Me To You
02.Thank You Girl
수록곡
DISK(LP) 6. SLEEVE ART: AUSTRIA
01.Can'T Buy Me Love
02.You Can'T Do That
수록곡
DISK(LP) 7. SLEEVE ART: HOLLAND
01.A Hard Day'S Night
02.Things We Said Today
수록곡
DISK(LP) 8. SLEEVE ART: SWEDEN
01.I Feel Fine
02.She'S A Woman
수록곡
DISK(LP) 9. DOUBLE A-SIDE / SLEEVE ART: FRANCE
01.We Can Work It Out
02.Day Tripper
수록곡
DISK(LP) 10. SLEEVE ART: BELGIUM
01.Help!
02.I'M Down
수록곡
DISK(LP) 11. SLEEVE ART: SPAIN
01.Ticket To Ride
02.Yes It Is
수록곡
DISK(LP) 12. DOUBLE A-SIDE / SLEEVE ART: ARGENTINA
01.Eleanor Rigby
02.Yellow Submarine
수록곡
DISK(LP) 13. SLEEVE ART: TURKEY
01.Paperback Writer
02.Rain
수록곡
DISK(LP) 14. DOUBLE A-SIDE / SLEEVE ART: AUSTRALIA
01.Strawberry Fields Forever
02.Penny Lane
수록곡
DISK(LP) 15. SLEEVE ART: MEXICO
01.Hello, Goodbye
02.I Am The Walrus
수록곡
DISK(LP) 16. SLEEVE ART: WEST GERMANY
01.All You Need Is Love
02.Baby, You'Re A Rich Man
수록곡
DISK(LP) 17. SLEEVE ART: JAPAN
01.Lady Madonna
02.The Inner Light
수록곡
DISK(LP) 18. SLEEVE ART: SOUTH AFRICA