Kim Jae Joong - No. X Mở rộng

Kim Jae Joong - No. X

Mới

440 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 440 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 440 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 660 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Good morning night
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
02.서랍
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
03.Love you more
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
04.Love you to death
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
05.Good luck
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
06.원망해요
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
07.Welcome to my wild world
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
08.Breathing
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
09.All that glitters
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
10.다시 만나지만 다시 만나겠지만
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
11.그거 알아?
 아티스트
 • 싱어 : 김재중
 
12.Run Away