ALL About Girls' Generation : Paradise in Phuket DVD Preview Mở rộng

ALL About Girls' Generation : Paradise in Phuket DVD Preview

Mới

Giá hiện tại: 930k/bộ. (Hàng hiếm)

Chi tiết hơn

930 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 930 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 930 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 395 ₫.

[All About 소녀시대 "Paradise in Phuket" DVD Preview] 화보집 2월 8일 발매!

태국 푸켓으로 여행을 떠난 소녀시대의 다채로운 모습을 만날 수 있는 <All About Girls' Generation "Paradise in Phuket" DVD Preview>가 오는 2월 8일 발매된다.

<All About Girls' Generation "Paradise in Phuket" DVD Preview>는 DVD시리즈 <All About Girls' Generation "Paradise in Phuket"> 발매에 앞서 DVD가 어떤 이야기들로 구성되어 있는지 사진과 글을 통해 미리 보여주는 예고편.

특히, 소녀시대가 푸켓에서 보낸 일정을 섹션별로 수록함은 물론 미니 인터뷰, 멤버들과 팬들에게 하고 싶은 이야기, 멤버들이 촬영한 사진과 파파라치 사진까지 약 300 페이지에 걸쳐 풍성하게 담아 뜨거운 반응이 기대된다.


[상세내역] 
1) 페이지: 304P (내지, 표지 제외) 
2) 판형: 210 X 242 (mm) 
3) TEXT 언어 표기: 한국어/ 일본어/ 영어 
7) [ALL About Girls' Generation "Paradise in Phuket" DVD Preview] Contents 
-     The 1st Day :  In Airport 
-     The 2nd Day : Photo Sketch 
-     The 3rd Day : Music Video ‘Echo’ / Girls’ Generation Special Photo / Mini Interview 
-     The 4th Day : Pajama Party 
-     The 5th Day : Real Treasure 
-     The 6th Day : Memory 
-     Behind Story : Girls’ Generation Talk & Member’s Camera & Paparazzi Photo