The 1st Single / 다시 만난 세계 Mở rộng

The 1st Single / 다시 만난 세계

Mới

Album đầu tiên của gái.

Chi tiết hơn

199 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 199 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 199 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 299 ₫.

01. 다시 만난 세계(Into the new world) - Lyrics by  김정배 Composed,Arranged by kenzie

타이틀 곡 ‘다시 만난 세계(Into the new world) ‘는 히트 작곡가 kenzie의 작품으로,10대들의 순수함과 열정, 자신감 등을 느낄 수 있는 밝고 힘찬 분위기의 팝 댄스곡이며, 역동적인 에너지가 담긴 멜로디와 강렬한 기타 선율이 돋보이는 편곡이 인상적인 노래다. 특히 이 곡은 반복되는 일상에 지친 현대인들에게 전하는 새로운 세계로의 희망과 응원의 메시지를 가사에 담아, 곡 분위기와 가사는 물론 무대에서 펼치는 멤버들의 경쾌한 퍼포먼스까지 완벽한 조화를 추구해 한층 더 완성도를 높였다.


02. Beginning - Lyrics by 윤효상 / Composed by Anna-Lena Margaretha Hogdahl, Mattias Lindblom, Anders Wollbeck / Arranged by 황성제(BJJ)

‘Beginning’은 락과 컨트리 그리고 다이나믹한 댄스비트가 잘 어우러져 우리에게 친숙하면서도 세련된 사운드를 들려주는 곡으로 트렌디한 느낌을 선사한다. 락 댄스의 대표적인 구성과 미국 남부를 연상케 하는 컨트리적인 기타 리프가 절묘하게 크로스 오버된 이 곡은 재미있는 가사내용과 소녀시대 멤버들의 시원한 보컬을 들어볼 수 있어 더욱 매력적이다.

03. Perfect for you(소원) - Lyrics by 권윤정 / Composed by Ingrid Skretting(Warner Chappell Scandinavia AB) / Arranged by kenzie

발랄한 소녀적 감성으로 가득차 있는 귀여운 미디엄 댄스곡 "Perfect for you"는 부드럽고 따스한 느낌과, 강하면서도 그루브한 느낌, 상반된 두 가지 매력이 자연스럽게 조화되어 다채로운 매력을 전달하는 노래다. 9명 멤버의 밝고 맑은 목소리로 인해 더욱 달콤하게 들리는 멜로디는 편안함까지 선사한다.

 

1. 다시 만난 세계 (Into the New World)
2. Beginning
3. Perfect for You (소원)
4. 다시 만난 세계 (Into the New World) [Instrumental]