BIGBANG 2014 SEASON’S GREETINGS Mở rộng

BIGBANG 2014 SEASON’S GREETINGS

Mới

1 280 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1280 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1280 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 920 ₫.

빅뱅 2014 시즌스 그리팅(BIGBANG 2014 SEASON'S GREETINGS)이 전격 발매된다.

 

 

이번 시즌스 그리팅은 올 한 해 빅뱅을 사랑해준 팬들의 성원에 보답하고자 출시되는 것으로 한국, 일본, 중국 국가별로 1만장씩, 총 3만장을 한정판으로 제작 판매한다.

 

 

본 상품은 벽걸이 캘린더, 탁상용 캘린더 세트(탁상용 캘린더, 받침대 폴더, 스티커, 연필)와 스케쥴러, 포토카드세트에 특별히 온라인으로 영상을 볼 수 있는 인증카드를 1:1로 수록하는 등 알차게 구성되어 있으며 특히 빅뱅 멤버들이 직접 친필로 넘버링을 기재, 소장가치를 높였다.

 

 

오랜만에 모인 멤버들은 못다한 이야기를 나누거나 친밀감을 표현하며 화기애애한 분위기 속에서 즐겁게 촬영했다는 후문이다.

 

 

빅뱅은 올 초 대성이 일본에서 솔로 앨범 '디스커버'를 발매하고 솔로 투어를 성공적으로 마무리했고 이후 국내에서 승리, 지드래곤, 태양, 탑까지 성공적인 솔로 활동을 연이어 이어가며 다섯 멤버 모두 2013년 한 해 동안 큰 사랑을 받았다.

 

 

또 빅뱅은 현재 해외가수 최초로 일본에서 6대 돔 투어 ‘BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013~2014’를 시작, 총 77만 1000명의 관객과 호흡할 것으로 전해졌으며 내년 1월 서울에서 콘서트를 개최, 국내 팬들을 만날 예정이다.

 

한편, 빅뱅 2014 시즌스 그리팅은 한국/중국에서 12월 10일부터 예약 판매를 시작하여 12월 31일에 발매된다. 한국은 YG eShop(http://www.ygeshop.com)과 전국 온·오프라인 음반매장, 중국은 YG eShop China(http://cn.ygeshop.com), 중국 인위에타이(http://shop.yinyuetai.com)를 통해서 만나볼 수 있다. 일본은 12월 9일에 예약을 시작하여 내년 1월 22일에 발매될 예정이다.

 

 
-Pre-order Date : 2013년 12월 10일 ~ 12월 30일
-Release Date : 2013년 12월 31일 화요일
 
◎ 구성
 
-

벽걸이 캘린더 + 탁상용 캘린더 세트 + 스케쥴러 + 포토카드 세트 + 신년카드세트 + 온라인 영상 인증카드 

※ 탁상용 캘린더 세트 : 탁상용 캘린더 + 받침대 폴더 + 스티커 + 연필
※ 온라인 영상 인증카드 : 온라인에서 인증을 통해 빅뱅 멤버들의 스페셜한 영상을 보실 수 있습니다. 1:1 수록. (영상은 2014년 01월 22일 부터 볼 수 있습니다.)
※ 빅뱅 멤버들이 친필로 넘버링 한 스티커가 박스 안쪽에 부착되어 있습니다. (멤버/숫자 랜덤)

 
◎ SIZE
 
-OUTBOX SIZE : 306 * 306
-벽걸이 캘린더 SIZE : 280 * 300
-탁상용 캘린더 SIZE : 100 * 140 (스티커 100*60, 받침대 폴더 20*100, 연필 20*200)
-스케쥴러 SIZE : 280 * 100
-포토카드 SIZE : 180 * 200
-신년카드 SIZE : 100 * 140