L’s Bravo Viewtiful 2 (인피니트 엘의 포토에세이 북 2집) Mở rộng

L’s Bravo Viewtiful 2 (인피니트 엘의 포토에세이 북 2집)

Mới

449 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 449 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 449 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 674 ₫.

Prologue
Profile

01_The 1st 29 Days
추억의 오락실
외식
심야영화관의 '참을 수 없는 유혹들'
미소 가득한 까르보나라
세그웨이 with 우리
물 만났다
빈 자리
빨리 오시라
불꽃
Cloudy Wall
생각을 달래주는 레몬캔디
양궁
First Essay Book Meeting
빗방울과 나, 그리고 우리의 교집합
말이 필요 없는…
아주 가끔, 나와 차 한잔 하실래요?
별이 되고파요
금메달의 주인공
Pig Pig Baby~
아침 나절 거실에서 마주친 동우 형
불안 불안한 죽 한그릇
그 옛날, 어쿠스틱처럼
Catwalk -in cafe
성종이의 뷰파인더 속 나
Silver Loon
20대의 김명수, 10대를 표현하다
햇빛과 그림자가 적절하게 조화를 이루는 시간
날개 단 졸업식
'포토에세이 북'이란 그릇을 만드는 과정

02_The 2nd 30 Days
조카
까치의 설날은 어저께고 우리의 설날은 오늘이란다
낭만의 가족여행
심장이 뛰는 남산에 오르다
봄은 아직…
녹음실에서 마주친 선배님
인내
자전거
인사동 거리를 걸어요
인생에 영향을 미치는 '행운'이라는 것
For Come Back Beginner
Time
S.F Fiction
내레이션 녹음
夜景의 반짝임
초 긍정 바이러스의 영향
혼자서 걸어야만 하는 덕수궁 돌담 길
보드게임
하루 끝의 방황 달래기
춤추는 이름
무한대집회(Infinite rally)
Photographer's Back

도심에서 흔히 볼 수 없는 한적함
안개 낀 하늘에 떴다, 떴다 비행기
도心정체
국회 시상식에 다녀왔습니다
자카르타를 향할 때
자카르타의 아침
인터뷰를 기다리는데…

03_The 3rd 30 Days
도촬의 설렘과 미학
헤이리 마을
무한 롤러코스터
촬영장의 낮과 밤
In Thailand
진지함과 가벼움의 사이, 그 Gap을 사랑한다
우리 막내 파파라치
흔들리는 殘像
Comeback Position
아이스크림과 사랑을…
Timer Mode
다큐멘터리
과학적이고 분석적이며 미래지향적인(?) 매니저 회의
벚꽃 실은 관람차
낮게 비행하기
Stop
세상에서 제일 피곤한 우현이 형
전봇대 교차로
당구와의 첫 만남
그 사이에
쭈구리
게임? 게임… 게임!
다각도
소금이에요
벚꽃 식목일
점. 선. 면.
잠시 쉬어가기
격자무늬 타일의 무한 반복
Reading
다 함께 찍어야 제 맛이죠!

Thanks to…