Lee Jong Suk 1st photobook + dvd Mở rộng

Lee Jong Suk 1st photobook + dvd

Mới

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

배우 이종석 ‘첫’ 사진집 발간
소년과 남자 사이, 묘한 화보 공개
아시아 트렌드 메이커 <쎄씨>가 20주년을 기념해
콜레보레이션한 이종석의 ‘첫’ 화보집

배우 이종석이 첫 사진집을 발간해 화제를 얻고 있다.

이번 화보집은 아시아 트렌드 매거진 <쎄씨>의 창간 20주년을 기념해 2013년부터 2014년까지, 배우 이종석이 <쎄씨>와 함께한 세 차례의 화보와 이번 가을을 맞이해 새롭게 진행한 흑백 화보, 그간의 인터뷰를 엮어 완성된 것.
그 동안 공개 되지 않았던 미공개 B컷과 화보 메이킹 DVD가 패키지로 구성된 스페셜 에디션이다.

<쎄씨>의 화보와 인터뷰를 진행한 박소현 기자는 “쎄씨의 창간일과 배우 이종석의 생일이 9월 14일로 같다.
이번 사진집은 서로의 생일을 축하하며 진행한 뜻 깊은 콜레보레이션이다.
25-26살, 소년과 남자 사이, 배우 이종석의 다채로운 이미지와 더불어 성장하는 배우의 진솔한 인터뷰가 담겼다.
이 사진집을 통해 그 동안 보여주지 못해 안타까웠던 B컷을 방출할 수 있어서 속이 후련하다.”는 후문을 전했다.

9월 14일 사진집을 예약 구매하는 사람에게는 이종석 스페셜 엽서(5매)를 증정하는 이벤트를 진행한다.

소속사 웰메이드 이엔티에 따르면 배우 이종석은 오는 14일 광운대 동해문화예술회관에서 오후 5시, 서울 팬미팅 '2014 Lee Jong Suk FANMEETING in Seoul'을 시작으로 중국, 태국, 대만 등 국외 6개 도시에서 대대적인 팬미팅을 진행한다.