Girlfriend - The Awakening Mở rộng

Girlfriend - The Awakening

Mới

370 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 370 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 370 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 555 ₫.

< Album Review >
1. 바람의 노래 (Hear The Wind Sing)
Composed & Lyrics & Arranged by Megatone, Ferdy / Drum Programing Ferdy / Bass 김병석 / Keyboard Ferdy / Piano 김병석 / Violin 심상원 / Background Vocals by 전재희 / Recorded by 곽정신, 정모연 @VIBE Studio / Mixed by 조씨아저씨 @CUBE Studio

‘바람의 노래’는 deep house 기반의 리듬과 감각적인 바이올린 연주, 여자친구 특유의 서정적인 멜로디가 잘 어우러진 곡이다. 바람이 부는 소리를 ‘바람의 노래’에 비유하여 바람을 타고 상대방과 점점 가까워지고 닿길 바라는 설렘에 대해 노래하는 곡이다. ‘바람의 노랠 들어 귓가에 맴돌아’ 등 예쁜 노랫말과 바람의 춤을 형상화 한 것 같은 리드미컬한 멜로디 등 바람의 요정이 된 듯한 여자친구의 모습을 상상해 봐도 좋을 것이다.

2. FINGERTIP
Composed & Lyrics & Arranged by 이기, 용배 / Drum Programing 서용배 / Bass 김예일 / Guitar 류현우 / Keyboard & Synthesizer 이기 / Background Vocals by 김소리 / Recorded by 이기, 용배 @OREO Studio 곽정신, 정모연 @Vibe Studio / Mixed by 조씨아저씨(Assi 전부연) @CUBE Studio

여자친구의 네 번 째 미니앨범 타이틀곡 ‘FINGERTIP’은 여자친구의 프로듀서 이기, 용배의 곡으로 ‘사랑하는 사람의 마음을 조종하는’ 당차고 주체적인 소녀들의 사랑방식을 표현한 곡이다. 펑키한 디스코 장르에 여자친구 스타일의 락 사운드를 가미한 댄스곡으로 인트로부터 나오는 보코더와 어깨를 들썩이게 하는 브라스 사운드가 인상적이며 이제껏 선보이지 않았던 여자친구의 성장과 새로운 모습을 볼 수 있을 것이다.
‘자각’, ‘각성’, ‘자각몽’, ‘루시드 드림’!
‘FINGERTIP’의 뮤직비디오는 여자친구와 학교 3부작을 함께 한 K-POP 뮤직비디오 명가 자니브로스의 홍원기 감독이 다시 한 번 메가폰을 잡았다. 앨범명인 THE AWAKENING에서 착안, 루시드 드림을 모티브로 한 이번 뮤직비디오는 이번에도 여자친구만을 위한 멋진 연출로 ‘학교 3부작’을 뛰어넘을 감각적인 작품으로 완성했다.

3. 비행운:飛行雲 (Contrail)
Composed by Brian Choi, 220, Erik Lidbom / Lyrics by Mafly, Keyfly / Arranged by Brian Choi, 220 / Piano Brian Choi / Background Vocals by 김소리 / Original Publisher ICONIC SOUNDS, HITFIRE PRODUCTION AB / Sub Publisher : NICHION, SonyATV, MUSICCUBE / Recorded by 곽정신, 정모연 @VIBE Studio / Mixed by Ethan Bradon @Iconic Studio

비행운은 Ragtime 피아노 리프와 보컬의 리드미컬한 호흡이 돋보이는 곡으로 하늘에 비행기를 따라 생기는 구름처럼 마음 속에 번지는 사랑을 예쁘게 표현하는 신선한 느낌의 곡이다. 특히 곡 전반의 멜로디가 상대를 뒤쫓아가는 발걸음을 표현한 듯 해 상상하며 들으면 재미있는 곡이다.

4. 나의 지구를 지켜줘 (Please Save My Earth)
Composed & Lyrics & Arranged by 미오 / Drum Programing 미오 / Guitar 정재필 / Background Vocals by 김소리 / Recorded by 곽정신, 정모연 @VIBE Studio / Mixed by 곽정신 @Vibe Studio

감성적인 피아노 멜로디와 화려한 브라스, 현악기가 조화를 이루는 가운데 풍성한 사운드를 뚫고 나오는 서정적 멜로디와 멤버들의 아련한 음색이 인상적인 곡이다. 싱어송라이터 그룹 ‘미오’의 작품으로 여자친구와 함께 한 전작 Mermaid에 이은 동화적인 감성 가운데, 다른 세상에 살면서도 서로의 세상을 거슬러 만난 운명적인 사랑을 ‘지구’와 언제나 지구를 비추는 ‘달빛’으로 비유해 표현한 판타지적 가사가 인상적이다.

5. 봄비 (Rain In The Spring Time)
Composed by Erik Lidbom, Sophia Pae, 220 / Lyrics by Mafly, Keyfly / Arranged by Erik Lidbom / Background Vocals by 김소리 / Original Publisher : ICONIC SOUNDS, HITFIRE PRODUCTION AB / Sub Publisher : NICHION, SonyATV, MUSICCUBE / Recorded by 곽정신, 정모연 @VIBE Studio / Mixed by Kelvin Hobbs @Iconic Studio

이 곡은 봄비의 느낌으로 표현되는 경쾌하면서도 심플한 피아노 리프와 아름다운 멜로디가 매력적인 곡으로 특히 후렴 파트에서 여자친구만의 드라마틱한 느낌이 연출되는 스트링과 리듬의 변화가 곡의 분위기를 극대화 시키는 곡이다. 또한 부드러운 봄비처럼 느껴지는 ‘너’에 대한 기억을 떠올릴 수 있는 곡이다.

6. 핑 (Crush)
Composed & Lyrics & Arranged by e.one / Guitar 정재필 / Keyborad 정호현 / Background Vocals by 금조 / Recorded by 곽정신, 정모연 @VIBE Studio / Mixed by 조씨아저씨 @CUBE Studio

뉴잭스윙을 기반으로 한 여자친구만의 파워풀한 아이덴티티가 돋보이는 곡. 리드미컬한 멜로디 선율과 스트링 섹션들, 그리고 한 층 더 업그레이드 된 보컬라인의 조화가 곡의 느낌을 잘 표현해 주었다. 짝사랑인 첫사랑, 그 아련함을 눈물이 핑 도는 소녀들의 여린 감성에 비유한 가삿말을 담았다.

- 142mm x 125mm

- 내지 64P (버전별 이미지 다름)

- Knight 버전 엽서 7 1 SET 삽입 (버전별 이미지 다름)

- 포토카드 2종 삽입 (버전 관계 없이 총 21종 중 2종 랜덤)

- 포스터 1종 지급 (버전 관계 없이 총 2종 중 1종 랜덤, 초도한정)