Bigbang`s Alive 2012 Making Collection (리패키지) [3DVD+포토북 2권(총 120 Page 이상)+스티커 1장] Mở rộng

Bigbang`s Alive 2012 Making Collection (리패키지) [3DVD+포토북 2권(총 120 Page 이상)+스티커 1장]

Mới

999 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 999 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 999 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 499 ₫.

 


BIGBANG’S ALIVE 2012 MAKING COLLECTION(리패키지)

2013년 5월 22일, 여러분들의 열화와 같은 성원에 힘입어 빅뱅의 2012년 상반기 활동을 모두 모은 <BIGBANG’S ALIVE 2012 MAKING COLLECTION>이리패키지 버전으로 새롭게 발매됩니다. 여러분들의 많은 관심 부탁 드립니다

발매 후 지금까지도 많은 사랑을 받고 있는 미니앨범 5집 ‘ALIVE’와 SPECIAL EDITION ‘STILL ALIVE’의 
스튜디오 녹음 현장과 쟈켓 촬영 현장, 뮤직비디오 촬영 현장, 멋진 무대를 위한 안무 연습 현장 뿐만 아니라 미니앨범 5집 ‘ALIVE’ 수록 곡들의 다양한 무대를 선보였던 YG ON AIR의 영상까지 3장의 DVD로 구성 되었습니다.

특히 DVD와 함께 총 150 페이지 이상에 달하는 빅뱅의 다양한 활동 모습들이 담긴 2권의 PHOTO BOOK도 함께 구성되어 상품의 가치를 더욱 높였습니다.


[구성]
PHOTO BOOK 2권(총 150페이지 이상) + LIVE DVD 3장 + 스티커 1장

SIZE : 143 * 218 * 22 DISC 1 - BIGBANG'S ALIVE STAGE: YG ON AIR
1. 
1-1: BAD BOY
1-2: LOVE DUST
1-3: BLUE
1-4: FANTASTIC BABY
1-5: AIN'T NO FUN
1-6: WINGS
2.
2-1: BAD BOY
2-2: LOVE DUST
2-3: BLUE
2-4: FANTASTIC BABY
2-5: AIN'T NO FUN
2-6: WINGS
3.DISC 2 - BIGBANG'S ALIVE MUSIC VIDEO
1. 
1-1: BLUE
1-2: BAD BOY
1-3: FANTASTIC BABY
1-4: MONSTER
2.
2-1: BLUE+BAD BOY
2-2: FANTASTIC BABY
2-3: MONSTERDISC 3 - BIGBANG'S ALIVE BEHIND THE SCENES
1. 
1-1: RECORDING
1-2: PHOTO SHOOT
1-3: DANCE – FANTASTIC BABY / BAD BOY / MONSTER
1-4: BIGBANG VISIT KOREA YEAR TVC MAKING
1-5: BIGBANG X HYUNDAI CARD
2.
2-1 : TVC - INTERVIEW VER / TEASER VER
2-2 : MAKING FILM
2-3 : NAVER TVC FULL VER