Extraordinary 20’s: 1st PHOTOGRAPH Collection (2012년 빅뱅 화보집) [포스터 화보집내 온팩] Mở rộng

Extraordinary 20’s: 1st PHOTOGRAPH Collection (2012년 빅뱅 화보집) [포스터 화보집내 온팩]

Mới

449 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 449 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 449 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 674 ₫.

BIGBANG 1st PHOTOGRAPH COLLECTION [Extraordinary 20’s]

[Extraordinary, 20’s]는 데뷔 6년 차를 맞은 빅뱅이 공식적으로 출시하는 첫 화보집으로, 지난 해 MTV EMA ‘WORLD WIDE ACT’ 부문 최우수상의 영광을 안겨다 준 영국부터 다시 돌아온 한국까지… 빅뱅의 다양한 모습을 담아 6월 6일 발매 합니다.

국내 최고의 포토그래퍼 홍장현의 감각적인 사진들로 이루어진 이번 화보집은 스타일이 분명한 런던과 빅뱅의 만남을 ‘특별한 사람들의 평범한 일상’이라는 컨셉으로 풀어냈으며, 서울에서 진행된 추가 촬영에서는 빅뱅 멤버들이 직접 화보 디자인에 참여하였습니다.

특히 특전으로 함께 구성된 클로즈업 북과 폴라로이드 미니 카드가 화보집의 소장 가치를 더욱 높였으며, 촬영 현장의 생생한 분위기를 느낄 수 있는 메이킹 영상 및 인터뷰 장면들을 화보집과 함께 구성된 인증 카드를 통해 보실 수 있습니다.

 

[구성]
- 화보집 + 클로즈업 북 + 폴라로이드 미니카드 + 인증카드 + 포스터 (구성은 제작과정에서 변경될 수 있습니다.)

 [사양]
- 화보집 SIZE : 230 * 300 (180P 이상)